Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
BOSS
120
583434166
2
CaSiNamGun
120
442604502
3
B2
120
77313230
4
[GM] Nguyễn Ph­ơng Sro Tiểu Mã
120
73587949
5
Bow6
120
72642262
6
Pu
120
70484337
7
CoBeChanCuu
120
66995546
8
KhaiAn
120
65728017
9
20_QueTao
120
63583355
10
_VyXinhGAii
120
63310057
11
cnc1
120
62869728
12
cnc
120
62670046
13
No8
120
62587991
14
B1
120
62355788
15
CCB
120
60273867
16
chugaduy5
120
59621895
17
Bow4
120
58017850
18
No7
120
57960416
19
AnhPro2
120
57640960
20
AnhPro1
120
57610041